สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายพิพัฒน์ แน่นอุดร
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นายสมหมาย คำพะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายสุนีย์ อุทาภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประภัสสร ภูมิสายดร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต ลอยคลัง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณธิรา ปะกิคา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา คำหารพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปิยพงษ์ น้อยหลุบเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมยุรา มัชปะโต
ครูผู้ช่วย
นางภาสวรรณ ศรีกุลคร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารียา ผางยอยซ้าย
ครู
นางนุชนาถ ทองกอง
ครูชำนาญการพิเศษ