สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายบัณฑิต ลอยคลัง
ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าสายชั้น)
นางนิตยา คำหารพล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิพัฒน์ แน่นอุดร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณธิรา ปะกิคา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมยุรา มัชปะโต
ครูผู้ช่วย
นายปิยพงษ์ น้อยหลุบเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารียา ผางยอยซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ