ผู้บริหารโรงเรียน

นายสมยศ พรเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางธนัตถ์พร โคจรานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางกิติกานต์ สารมาคม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจันทร์ธิวา โสภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล