ผู้บริหารโรงเรียน

นางธนัตถ์พร โคจรานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โทร.088-196-9955
e-mail : tanatporn@anubanmhk.ac.th

นางกิติกานต์ สารมาคม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

โทร.098-621-4453
e-mail : kitikarn26@gmail.com

นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.083-829-8293
e-mail : kkumnerdtong@gmail.com

นางสาวจันทร์ธิวา โสภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ

โทร.065-038-4999
e-mail : juntuwa@anubanmhk.ac.th