การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องการศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565