การเผยแพร่ผลงานวิชาการ : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคเพื่อน คู่คิดร่วมกับเกมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4