กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา /ดนตรี/เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเฉลิมพล ศรีรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
นายธีระวัฒน์ ประเสริฐ
ครู
นายชัช สีหาบุญมาก
ครูผู้ช่วย
นายจีระพัทธิ์ ศรีสะอาด
ครูสอนว่ายน้ำ
นายเนติภัทร ภูประเสริฐ
ครูสอนว่ายน้ำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์

นายวัชรินทร์ ภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์ นันทะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายขจรศักดิ์ พื้นดอนเค็ง
ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

นายอภิไธย ทองใบ
หัวหน้างานเทคโนโลยี
นางโอบบุญ โสรัจจ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐวุฒิ วาโยพัด
ครู
นางสาวสุภัค คามภู
ครูสอนคอมพิวเตอร์
นายสุริยา นามบุดดี
ครูสอนคอมพิวเตอร์