กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกานดา เวียงบาล
ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
นางมลฤดี สิงหรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพาพร สุโพธิ์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชนาถ ทองกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกษฎา ไชยวงศ์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุพจน์ อันทะลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอังคณา โคราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนริศรา วาเสนัง
ครูชำนาญการ
นางสหพร วิมุกตานนท์
ครูชำนาญการ
นางสาวอฏวี ฉัตรดอน
ครูชำนาญการ
นางสาวกัญจน์ชญา ทองคำ
ครู
นางสาวศิรินันท์ แสงจันทร์
ครู
นางสาวจันทร์จิรา ภูทองเป้ง
ครูสอนภาษาจีน
นางสาววรรณภา ประมังคะตา
ครูสอนภาษาจีน