อนุบาลกระดานข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ 169/2565 กีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์ ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ทักษะในด้านกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความอดทน